Reklamační řád společnosti ALENA Fashion s.r.o.

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád společnosti ALENA Fashion s.r.o., IČ: 02972921, DIČ: CZ02972921 se sídlem Žábova 397, Šeberov, 149 00 Praha 4 se vztahuje na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována, práva Kupujícího z odpovědnosti za vady.

Na Zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí.

Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění Reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně Zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.

Uplatnení reklamace

Práva kupujícího

Rozpor s kupní smlouvou:

V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu (rozpor s Kupní smlouvou), je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu uplatnit odpovědnost za rozpor s Kupní smlouvou. Kupující je poté oprávněn požadovat dodání Zboží v množství, jakosti, provedení a obalu, jež určuje Kupní smlouva, a to dle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou (doplněním). Není-li takový postup možný, např. pokud Společnost již nemá Zboží stejného druhu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil.

Vada Zboží, která se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí, se považuje za rozpor s Kupní smlouvou existující již při převzetí Zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Uplatnění vad v záruční době:

Jestliže se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, je Kupující oprávněn uplatnit Reklamaci. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatnit v sídle Společnosti, nejlépe však v místě uzavření Kupní smlouvy.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. 

Povinnosti kupujícího

Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně.

Uplatňuje-li Kupující reklamaci, je nutné tuto doložit:

 • a) vadným Zbožím (neplatí v případě, požaduje-li Kupující pouze dodání chybějícího Zboží),
 • b) dokladem o koupi Zboží,
 • c) řádně vyplněným Reklamačním protokolem Společnosti (kopie vyplněného Reklamačního protokolu slouží jako doklad o předání reklamace Společnosti Kupujícím).

Případné odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Společnosti.

Postup společnosti při reklamaci 

Práva společnosti

V případě uplatnění Reklamace Společnost o Reklamaci rozhodne. Společnost je povinna vydat Kupujícímu doklad o uplatnění odpovědnosti za vady.

Společnost může reklamaci posoudit:

 • a) přímo,
 • b) předáním dodavateli na posouzení,

Společnost zamítne Reklamaci:

 • a) má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Společnost podle Zákona nebo Kupní smlouvy neodpovídá,
 • b) v případě, že Reklamace nebyla uplatněna v záruční době,
 • c) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním,
 • d) nebyla-li Reklamace řádně uplatněna, tzn., nebyl např. dostatečně vyplněn Reklamační protokol (chybí údaje rozhodné pro identifikaci vad Zboží).


Povinnosti společnosti

Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí uplatnění Reklamace. Jestliže není Společnost schopna tuto lhůtu dodržet, informuje Společnost Kupujícího o stavu Reklamace do vypršení této lhůty (to může nastat při předání Reklamace dodavateli Společnosti z důvodu jejího odbornějšího posouzení, případně opravy); nesouhlasí-li Kupující s prodloužením zákonem stanovené lhůty, zůstává v platnosti lhůta 30 kalendářních dnů. V případě, že lhůta pro vyřízení reklamace nebyla dodržena, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Společnost v případě oprávněné Reklamace vyřizuje Reklamaci některým z následujících způsobů:

 • a) dodáním chybějícího Zboží,
 • b) odstraněním vad opravou Zboží,
 • c) výměnou Zboží,
 • d) přiměřenou slevou z Kupní ceny Zboží,
 • e) vrácením zaplacené Kupní ceny v případě odstoupení od Kupní smlouvy.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu Zboží nebo výměnu jeho vadné součásti.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Kupní ceny. Totéž platí tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat; za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a odstraňována.

Jde-li o jiné neodstranitelné vady a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.
 

Závérečná ustanoveni

Přílohou reklamačního řádu je vzor Reklamačního listu.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

V Praze dne 02.03.2016

jednatel  ALENA Fashion s.r.o.